Všeobecné obchodní podmínky Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a. s., (dále jen VLM) - pro inzeráty a prospektové přílohy ve VLM

1. Rozsah platnosti

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a prospektových příloh v periodikách, která vydává VLM, jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných VLM.
b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem jakož i zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.

2. Objednávka

a) Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní firmu objednavatele, jeho sídlo, IČ, DIČ nebo obdobný údaj u zahraničních firem, bankovní spojení, jméno a podpis zástupce oprávněného objednávku učinit.
V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, bankovní spojení a podpis. Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka, barva).
c) Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. VLM může upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat VLM včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá podklady se zpožděním nebo v případě, že trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká VLM právo od smlouvy odstoupit, a to během celé doby před zveřejněním inzerátu.
Současně VLM vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem.
Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednavatelem dodaným tiskovým podkladům.
d) Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit VLM škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.
e) VLM dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.
f) Objednávka vkladu prospektové přílohy se řídí pravidly pro vkládání prospektových příloh, které jsou výše uvedené. Na uveřejnění prezentace třetího subjektu je potřebný souhlas VLM. Pokud bude tato příloha obsahovat prezentaci třetího subjektu bez souhlasu VLM, může dojít ke zrušení vkladu.

3. Uzavření smlouvy

a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky VLM (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem)..
b) Přijetí objednávky zaměstnancem VLM nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.
c) VLM si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům VLM nebo právě platným právním předpisům.
d) VLM je oprávněno odmítnout zveřejnění inzerátu, který je v rozporu s předpisy ČR, dobrými mravy nebo jinak poškozuje oprávněné zájmy VLM.
e) Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost VLM žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si VLM právo odstoupit od smlouvy.
f) V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím přijetí VLM je VLM oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

4. Podmínky komunikace při sjednávání smluv

a) Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv VLM, tj. i na smlouvy rámcové.
b) VLM uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti.
c) Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem, protože takové jednání je považováno za novou nabídku na uzavření smlouvy.
d) Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy.
e) Jednání VLM před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí.
f) Uzavření smlouvy musí ve VLM předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení v rámci interního schvalovacího procesu svědčí připojení podpisu oprávněné osoby společnosti na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní objednávky. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.
g) Za VLM mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou plnou mocí.
h) Tyto podmínky se vztahují i na změnu smlouvy.
i) Podle těchto podmínek každý z účastníků procesu vyjednávání smlouvy nese riziko neuzavření smlouvy sám.

5. Rámcová smlouva

a) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s VLM rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém počtu nebo objemu. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy, v níž musí být pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další ujednání.
b) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
c) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a bude zaplacena cena podle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši).
d) Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím rámcové smlouvy uveřejnění také dalších inzerátů nad rámec dohodnutého rozsahu plochy nebo dohodnutého počtu inzerátů. Poté náleží objednavateli vyšší sleva.
e) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese VLM odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit VLM rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů.

6. Realizace objednávky

a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech VLM.
b) Pokud není výslovně dohodnuto umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněny, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech VLM.
c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena VLM včas tak, aby mohla být objednavateli potvrzena.
d) Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
e) VLM si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce.
f) Pokud si objednavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, VLM upraví inzerát běžným způsobem, či požádá objednavatele o úpravu.
g) Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje VLM tento inzerát běžným způsobem. Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět VLM. VLM bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.
h) VLM je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může VLM zlikvidovat.
i) VLM opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
j) Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží VLM nepřijímá.

7. Platební podmínky

a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle VLM objednavateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutí zdanitelného plnění.
b) Společně s fakturou zašle VLM objednavateli přístup na web VLM, E-paper, sloužící k dokladování inzerce https://epaper.denik.cz.
c) Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. VLM může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy nebo může její realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem. V odůvodněných případech VLM může požadovat zaplacení předem až do výše 100 %.
d) Pokud neuvede objednavatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na VLM, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e) Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uvedené a zaplacené během časového období jednoho roku. Toto časové období začíná dnem uveřejnění prvního inzerátu a končí posledním dnem příslušného kalendářního roku.
f) Objednavatel má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle právě platného ceníku, a to v závislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů v časovém období jednoho roku. Objednavatel má právo uplatnit tento nárok nejpozději 14 dnů po skončení účinnosti smlouvy, na základě které je sleva uplatňována.
g) Sleva ve výši 15% ze základní ceny bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným VLM. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání podkladů. Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti.
h) V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetí osoby, nemá nárok na ceníkové slevy.
i) VLM si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.
j) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese VLM ani objednavatel odpovědnost, a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit VLM pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
k) Eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí VLM objednavateli, který má s VLM rámcovou smlouvu podle bodu 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem platnosti těchto změn. Pokud VLM tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné před změnou Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku řídit dosud platnými Všeobecnými obchodními podmínkami nebo dosud platným ceníkem po dobu maximálně 3 měsíců od počátku platnosti nových Všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku.
l) Objednavatel bere na vědomí, že VLM neodpovídá za odchylky ve velikosti vytištěného inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklé v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu.
m) VLM má právo vyžadovat platbu předem. Při platbě předem musí být příslušná částka připsána na účet VLM 4 pracovní dny před realizací inzerce. V případě inzerce v pondělní příloze Moje peníze je to 7 pracovních dnů před termínem realizace.
n) Pokud nebudou pohledávky zaplaceny ve stanoveném termínu, odpadá objednavateli nárok na veškeré poskytnuté slevy. Objednavatel je pak povinen uhradit plnou cenu zakázky.
o) VLM si vyhrazuje právo stanovit na inzeráty smluvní ceny.
p) Všechny ceny v ceníku inzerce jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH se řídí platným zákonem ČR.
q) VLM si vyhrazuje právo stanovit příplatek za „PR" či „Advertorial" inzerci.

8. Reklamace náhradní výkon

a) Objednavatel má nárok v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy na slevu nebo, pokud se na tom s VLM dohodne, na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerátu nebo prospektové přílohy. Pokud VLM neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu, nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. VLM neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím upozornění oznámen VLM.
c) Reklamovat inzerci je možné pouze do 15 pracovních dnů od otištění inzerátu nebo prospektové přílohy převzetí dokladů o uveřejnění inzerátu. Jako doklad o uveřejnění inzerátu v celostátním vydání slouží předávací formulář a doklad o zaslání výtisků. Nárok na kompenzaci je možný jen v deníku, kraji nebo regionu, kde došlo k reklamaci.
d) Pokud zadavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na možnost reklamace.
e) Reklamace na nedodání dokladových výtisků je možno provést do 8 pracovních dnů od otištění inzerátu.
f) V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

9. Ochrana dat

Objednavatel i VLM se zavazují chránit veškeré informace a osobní údaje, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.

10. Mimosoudní řešení sporů

a) Objednatel, který uzavře s VLM smlouvu, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne.
b) Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami.
c) Objednatel je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu s VLM obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz a to nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u VLM poprvé.
d) Mimosoudní řešení sporu není zpoplatněno. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu si strany nesou samy.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena. Používáme informační servis ČTK. Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.

kontakt na redakci.

Obchodní podmínky: internetová inzerce